Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Informace k zápisu

Informace k zápisuLogo školy

Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2023 a děti s odkladem školní docházky.

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín stanoví ředitelka školy pro školní rok 2023/2024 takto:

3. 4. 2023 od 13:00 do 17:30 h. a 4. 4. 2023 od 13:00 do 16:30 h.

Spádová oblast základní školy jsou ulice: 1. Československého  armádního sboru, Bajkalská, Gen. Sochora, Charkovská, Jaselská, Ježkova,  Karla Pokorného, Kyjevská, Lvovská, Moyzesova, náměstí Družby, Opavská  1119, 1124–1132, 1136–1139, 1141–1148, 6031–6033, 6121–6126, 6233/20 a;  Rabasova, Slavíkova 1197–1199, 1389–1394, 1745–1762; Sokolovská,  Spartakovců, U Sportoviště, U Vozovny, Žilinská.  

Kritéria  přijetí: Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve spádové  oblasti a s přiměřenou školní zralostí a školní připraveností. Vzhledem k  dostatečné kapacitě školy budou přijati i uchazeči s trvalým pobytem  mimo spádovou oblast.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 • přihláška k zápisu k povinné školní docházce,
 • občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte,
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR včetně adresy.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 • přihláška k zápisu k povinné školní docházce,
 • žádost o odklad povinné školní docházky,
 • občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte,
 • kopie doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky,
 • kopie doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

Dokumenty potřebné k předčasnému nástupu k povinné školní docházce:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2023 do konce června 2024, může být přijato k plnění povinné školní docházky šk. roku 2023/2024, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce a předloží příslušné dokumenty:

 • Pro dítě narozené od září do prosince 2017: žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce, doporučení školního poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • Pro dítě narozené od ledna do června 2018: žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce, doporučení školního poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

Všechny děti, které nastoupí ve školním roce 2023/2024 do 1. třídy, mohou být přijaty do školní družiny. Další informace Vám budou sděleny na setkání budoucích žáků školy.

Průběh zápisu do 1. třídy:

 • každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, jehož prostřednictvím budou zákonní zástupci informováni o přijetí, nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo odkladu povinné školní docházky. Předpokládáme, že seznam přijatých žáků do 1. tříd bude uveden na našich webových stránkách a ve vývěsce školy do 17. 5. 2023.
 • zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit a poradit se s pedagogem, vyplní přihlášku k zápisu k povinné školní docházce (pokud tak neučinil doma) a doloží všechny výše uvedené dokumenty. Dítě si mezitím pod vedením pedagoga formou přátelského rozhovoru prochází jednotlivá centra připravených aktivit – sledujeme citovou a sociální zralost, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku (připravené aktivity zaberou přibližne 15 minut).
 • po zapsání do seznamu, vyplnění přihlášky a splnění hravých úkolů mohou rodiče  s dětmi odcházet.

Odpovědi na nejčastější otázky

Chcete si s dětmi zkusit zápis „nanečisto“?

Formuláře k zápisu (případně máte možnost si vyzvednout tiskopisy na recepci nebo sekretariátu školy v pracovní době od 8:00 do 14:00)

Naše videopozdravy

Naše foto kronika

Prezentace naší školy

Plánujeme uspořádat kurzy pro předškoláky a třídní schůzky pro rodiče  budoucích prvňáčků. Přejeme si, aby zahájení školní docházky bylo pro  Vás a Vaše děti co nejklidnější.

Přejeme Vám úspěšný zápis do 1. třídy a všem především pevné zdraví.

Vedení školy

Pro případné dotazy kontaktujte zástupkyni ředitelky školy PaedDr. Ivu Obermanovou.

E-mail: iva.obermanova@zspokorneho.cz, mobil: +420 607 284 791

Informace k zápisu