Prezentace školy
Zápis
Žákovské práce

Přípravná třída

Zápis do přípravné třídy je stanoven v těchto termínech:

 • společně se zápisem do 1. tříd ve dnech 3. 4.  - 4. 4. 2023
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny seznamem pod registračními kódy na webových stránkách školy a na hlavních vstupních dveřích do školy (§ 183 Školského zákona) nejpozději do 31. 5. 2023.

Platná pravidla při přijímání dětí do přípravné třídy:

V souladu s ust.§ 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), je ve škole zřízena přípravná třída.

O zařazování dětí přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Formulář žádosti najdete ZDE

Přípravná třída základní školy je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky o jeden školní rok a děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena dětem splňujícím předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. 

Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu. Posláním přípravných tříd není výuka obdobná vzdělávání v základní škole, vzdělávací program přípravné třídy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (§ 7 odst. 4 vyhlášky). Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin stanovených RVP pro základní vzdělávání pro první ročník (§ 7 odst. 5 vyhlášky). Hlavní důraz je kladen na komunikaci v českém jazyce a vzájemnou komunikaci mezi dětmi, poznání sebe i světa kolem, základy sebeobsluhy, základní sociální návyky apod.

Co byste měli o přípravné třídě vědět?

 • Přípravná třída je bezplatná.
 • Nízký počet žáků (10-15 dětí) umožňuje individuální přístup pedagoga.
 • Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.
 • Hlavním cílem je připravit děti na první ročník ZŠ.
 • Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují.
 • Při veškerých činnostech je přihlíženo k věku a schopnostem dítěte.
 • Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.40 hodin (včetně dopolední vycházky).
 • Děti mají možnost navštěvovat školní družinu a stravovat se ve školní jídelně..
 • Dítě po přípravné třídě může pokračovat ve vzdělávání na naší škole, adaptace na školní prostředí je tedy již bez potíží. Rodiče se však můžou rozhodnout a dítě zapsat k povinné školní docházce na jakoukoliv základní školu.
 • Děti se biologicky i mentálně vyvíjejí skokově, může se stát, že v době zápisu bude navržen odklad a v čase nástupu do přípravné třídy bude zjištěna zralost dítěte na povinnou školní docházku jako vhodná. Ale také naopak se může stát opačný případ, že dítě nároky prvního ročníku nezvládá, je možná propustnost mezi přípravnou třídou a prvním ročníkem základní školy a nemusí se vracet do mateřské školy, která pro tyto děti již může být málo.
 • K žádosti o přijetí do přípravné třídy nutno doložit kopii Rozhodnutí o odkladu školní docházky ze školy, kde se dostavíte k zápisu a Doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum) k docházce v přípravné třídě. Vyjádření školského poradenského zařízení může být také uvedeno přímo na žádosti.
 • Žádost musíte podat nejpozději do 17. 4. 2023. Poté Vám bude sděleno, zda podalo žádost dostatečný počet zájemců a zda bude třída zřízena.
 • Rozhodnutí o přijetí bude vydáno dle ustanovení § 47 odst. 2 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. (Správní řád).


 
Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít