Prezentace školy
Žákovské práce
Prezentace školy

Informace k zápisu 7.4.2021

Informace k zápisu

Vážení rodiče,

v současné situaci bude zápis dětí do 1. tříd organizován následovně: 

Způsob podání žádosti  

Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě. 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit těmito způsoby: 

  •  do datové schránky školy1 (7jtmquz) 
  •  e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, (zspokorneho@email.cz)
  •  poštou - rozhodující je datum podání na poštu (K. Pokorného 1382, Ostrava – Poruba, 708 00)
  •  osobním podáním ve škole.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

V případě osobního podání žádosti předejte požadované materiály tajemnici školy nebo je možné vhodit materiály v zalepené a označené obálce do schránky u budovy školy. Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření.

Důležité je, aby každá přihláška byla vyplněna a podepsána zákonným zástupcem. K přihlášce přiložte kopii rodného listu, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak musí být součástí spisu. Pokud není Vaše dítě občanem ČR, prosíme takéo doložení pobytu v České republice.

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě narozené do 31. srpna 2015.

[1] Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti  datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

Kdy můžete zapisovat své děti k nám?

  • 1. dubna až 30. dubna 2021 pro doručení jiným způsobem než osobním předáním
  •  v týdnu od 19. dubna do 23. dubna 2021 pro osobní doručení do školy nebo případnou konzultaci po předběžné telefonické domluvě.

Spádová oblast základní školy jsou ulice:

1. Československého armádního sboru, Bajkalská, Gen. Sochora, Charkovská, Jaselská, Ježkova, Karla Pokorného, Kyjevská, Lvovská, Moyzesova, náměstí Družby, Opavská 1119, 1124–1132, 1136–1139, 1141–1148, 6031–6033, 6121–6126, 6233/20 a; Rabasova, Slavíkova 1197–1199, 1389–1394, 1745–1762; Sokolovská, Spartakovců, U Sportoviště, U Vozovny, Žilinská.

Kritéria přijetí: 

Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti a s přiměřenou školní zralostí a školní připraveností. Vzhledem k dostatečné kapacitě školy budou přijati i uchazeči s trvalým pobytem mimo spádovou oblast.

Žádáte pro své dítě odklad školní docházky?

V případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky požádá v termínu zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost). Přiděleným školským poradenským zařízením je Pedagogicko-psychologická poradna, příspěvková organizace, odloučené pracoviště 17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava-Poruba. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

Předčasný nástup k povinné školní docházce:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2021 do konce června 2022, může být přijato k plnění povinné školní docházky šk. roku 2021/2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce a předloží příslušné dokumenty:

  • Pro dítě narozené od září do prosince 2015: žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce, doporučení školního poradenského zařízení (PPP, SPC)
  • Pro dítě narozené od ledna do června 2016: žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce, doporučení školního poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

Všechny děti, které nastoupí ve školním roce 2021/2022 do 1. třídy, mohou být přijaty do školní družiny. Další informace Vám budou sděleny na setkání budoucích žáků školy.

Informace naší školy o přijetí Vaší přihlášky k základnímu vzdělání dítěte

Na email uvedený v přihlášce Vám bude zasláno potvrzení s registračním číslem, pod kterým bude Vaše dítě ve správním řízení zápisu do 1. třídy vedeno.

Předpokládáme, že seznam přijatých žáků do 1. tříd bude uveden na našich webových stránkách a ve vývěsce školy 3.5.2021

Připravili jsme pro Vás:

Víme, že tento způsob zápisu není ideální, ale v dnešní době je to, bohužel, nutností. Pro Vaše děti jsme připravili alespoň zápis „nanečisto“, který najdete na našich webových stránkách.

Jakmile to bude možné, rádi pro Vás a Vaše děti uspořádáme i jiné aktivity, které běžně děláme v motivační části zápisu. Přejeme si, abychom o společné zážitky nepřišli.

Plánujeme uspořádat kurzy pro předškoláky a třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků. Přejeme si, aby zahájení školní docházky bylo pro Vás a Vaše děti co nejklidnější.

Odpovědi na nejčastější otázky najdete: zde

Odkaz na plánovaný webinář pro rodiče předškoláků najdete   zde

Chcete si s dětmi zkusit zápis „nanečisto“? Vyzkoušejte  zde

Formuláře k zápisu - ke stažení najdete  zde (případně máte možnost si vyzvednout tiskopisy na recepci nebo sekretariátu školy v pracovní době od 8:00 do 14:00)

Na videopozdravy 1. stupně se můžete podívat  zde

Na videopozdravy 2. stupně se můžete podívat zde

Naše foto kronika k nahlédnutí  zde

Prezentace naší školy k nahlédnutí  zde

Videoprezentace školy   zde

Přejeme Vám úspěšný zápis do 1. třídy a všem především pevné zdraví.

V Ostravě-Porubě 18. března 2021                                                 

 Mgr. Jaroslava Naďová, ředitelka školy

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít